PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

หลักจริยธรรมสากลของ PPG - Thai

จริยธรรม

ด้วยเชื่อว่าความเป็นเลิศในธุรกิจมาควบคู่กับมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูง PPG ยึดมั่นใน:
  • การจัดหาสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความต้องการของสังคม
  • การจัดเตรียมความปลอดภัย การดูแลสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานทุกคน
  • การสร้างผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
  • การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดีของแต่ละประเทศและแต่ละชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

หลักจริยธรรมสากลของ PPG

เนื่องจากชื่อเสียงของ PPG ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับคุณธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงอีกด้วย หลักจริยธรรมสากลของ PPG ฉบับนี้จะเป็นตัวกำหนดหลักการซึ่งจะนำไปใช้กับพนักงานทุกๆ คนใน PPG โดยครอบคลุมในทุกสถานที่และทุกกรณี
 
ข้อมูลในนโยบายจริยธรรมต่างๆ ของ PPG ซึ่งรวมถึงนโยบายมาตรการทางการค้ามีอยู่ในหลักจริยธรรมสากลฉบับนี้

หลักจริยธรรมสากล
 

การรายงานการละเมิด

หากต้องการรายงานการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดหลักจริยธรรมใดๆ หรือ ก) การละเมิดกฎระเบียบหรือกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ข) การละเมิดการควบคุม กระบวนการ หรือนโยบายการส่งออกของ PPG หรือ ค) การละเมิดหลักจริยธรรมสากลของ PPG ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม กระบวนการ หรือนโยบายการส่งออกของ PPG โปรดติดต่อสายด่วนจริยธรรม (ด้านล่าง) หรือคลิกที่นี่เพื่อติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎระเบียบโดยตรง
 

สายด่วนจริยธรรมของ PPG
 

PPG มีบริการ “สายด่วน” ให้แก่พนักงานของบริษัทเป็นทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับรายงานเกี่ยวกับข้อกังวลด้านจริยธรรม ถามคำถามด้านนโยบาย หรือรายงานข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไป บริการสายด่วนมีการจัดการโดยบริษัทอิสระภายนอก ซึ่งมีตัวแทนที่ได้รับการฝึกฝนให้รับฟังอย่างดี ถามคำถาม และบันทึกสถานการณ์อย่างถูกต้องและไม่เปิดเผยแหล่งที่มา ผู้โทรจะได้รับการขอให้แจ้งข้อกังวลทั้งหมดเพื่อที่จะได้สืบสวนโดยละเอียด

และสายด่วนนี้ยังให้บริการแก่บุคคลที่สาม เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ใดก็ตาม เพื่อรายงานการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดหลักจริยธรรมที่กระทำโดยพนักงานของ PPG เพื่อรายงานเกี่ยวข้อกังวลหรือถามคำถามด้านจริยธรรม โปรดส่งอีเมลไปยังหัวหน้าฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ PPG โดยตรง รายงานเหตุการณ์ทางออนไลน์ หรือโทรเข้าสายด่วนจริยธรรมตามที่ได้ระบุไว้ในสารบบโทรศัพท์สายด่วน

ไม่ว่าคุณจะรายงานโดยวิธีใด โปรดจำไว้ว่าการโต้กลับใครก็ตามที่รายงานอย่างบริสุทธิ์ใจเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายหรือหลักจริยธรรม ถือว่าผิดต่อนโยบายของ PPG นอกจากนี้ การรายงานทุกครั้งจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด และหากได้รับคำขอจากคุณ PPG ก็จะพยายามทุกทางเพื่อคงสถานะการปิดบังชื่อของใครก็ตามที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรายงานจากคุณ พวกเขาจะต้องรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่ามีการจัดการกับรายงานอย่างถูกต้อง และคุณได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในกระบวนการนี้
 

นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นในขอบเขตทั่วโลกของ พีพีจี

ในฐานะที่เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ มากกว่าหกสิบประเทศ พีพีจีต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ จำนวนมากเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในจำนวนของกฎหมายและระเบียบเหล่านั้นมีกฎหมายและระเบียบที่สำคัญคือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการให้สินบนและการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือการคอรัปชั่นระหว่างบริษัทธุรกิจเอกชนและระหว่างบริษัทธุรกิจเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ประมวลจริยธรรมในขอบเขตทั่วโลกของพีพีจี (PPG’s Global Code of Ethics) ระบุชัดเจนถึงความตั้งใจและภาระหน้าที่ในการติดต่อทางธุรกิจของพีพีจีว่าจะต้องปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอ

นโยบายต่อต้านการทุจริตสากลของ PPG