PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

FAQs

Často kladené otázky - Čeština

   

Obsah

 
 

Úplatkářství a korupce

Otázka. K dovozu určitých produktů PPG do určitých zemí je zapotřebí licence. Je v pořádku, když za takovou licenci zaplatím zprostředkovateli/držiteli licence určitý poplatek?
 
Odpověď. Jedná-li se o smluvní či oficiální poplatek za službu, musí být rozepsán do jednotlivých položek a uveden na faktuře vůči PPG. Nicméně pokud si zprostředkovatel/držitel licence řekne o další poplatek či platbu, která by měla být uhrazena přímo jemu, neměli byste takovou platbu poskytnout a měli byste takovou skutečnost hlásit právníkovi vaší obchodní jednotky nebo regionu PPG.

Příspěvky na charitativní účely

Otázka. Můj zákazník požádal, aby PPG sponzorovala pohoštění v rámci večeře na charitativní akci. Někdy zákazníci také žádají, aby PPG věnovala produkty na charitativní akce, na kterých se podílejí. Mohu na takové charitativní činnosti přispět?

Odpověď. Dary legitimním charitativním organizacím jsou za určitých okolností povoleny. Je třeba zvážit několik faktorů:

 • Charitativní organizace musí splňovat místní a daňové požadavky vztahující se na charitativní organizace a úspěšně absolvovat kontrolu subjektu.
 • Poslání charitativní organizace a zamýšlený účel daru musí být v souladu s hodnotami PPG. 
 • Hodnota daru musí být s ohledem na povahu akce přiměřená a obvyklá.
 • Dary jedné charitativní organizaci by neměly být obecně častější než jednou za 12 měsíců.
 • Z daru by neměl mít osobní prospěch zákazník ani osoba, se kterou udržuje blízký vztah.

Osvědčenou praxí je zaslat spolu s darem informativní sdělení/dopis, ve kterém bude vyjádřen postoj PPG k zamýšlenému účelu daru.

Máte-li jakékoliv otázky, obraťte se s nimi na zástupce regionálního oddělení pro zajištění souladu s předpisy.

Komunikace s externími subjekty

Otázka. Jaké jsou zásady PPG ve vztahu k sociálním médiím? Odpověď. S těmito zásadami se můžete seznámit zde

Důvěrné a neveřejné informace

Otázka. Během pracovní cesty jsem si musela vytisknout ceník, abych ho mohla vzít na jednání se zákazníkem. Ceník jsem si poslala na soukromý e-mailový účet a poté se k účtu přihlásila z počítače v konferenčním centru hotelu, abych si ceník vytiskla. Udělala jsem něco špatně?                                                      Odpověď. Ceník jste si neměla na soukromý e-mailový účet posílat, ani jej tisknout na hotelu. Neveřejné informace smí být uchovávány pouze v počítačích PPG. Přihlašování k účtu PPG z počítačů, které nenáleží do správy PPG, probíhá zabezpečenými postupy, kdy se k účtu PPG můžete přihlásit pomocí vzdáleného přístupu z konferenčního centra hotelu a ceník si vytisknout. Vytištěný ceník je neveřejná informace a musí být chráněn před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou a zpřístupněním.
 
The printed price list is non-public information and must be protected from unauthorized access, accidental loss, and disclosure.  
Otázka. Ve výrobní hale sdílím počítač s několika dalšími zaměstnanci. Každý máme vlastní identifikační přihlašovací údaje PPG, ale viděl jsem jednoho zaměstnance, jak dal svoje přihlašovací jméno a heslo jinému, aby se přihlásil. Měl bych to hlásit?
 
Odpověď. Ano. Zaměstnanci nesmí nikdy nikomu poskytovat svoje přihlašovací jméno a heslo.
Otázka. Obdržel jsem e-mail s žádostí o informace o zákazníkovi. Zdá se, že žádost byla odeslána z e-mailové adresy obchodního partnera. Zkontroloval jsem si to a zjistil, že se nejednalo o legitimní e-mail od obchodního partnera. Jak mám postupovat? Otázka. Děláte dobře, že jste při otevírání a odpovídání na e-maily od neznámých odesílatelů, pochybných e-mailových adres a adres sociálních médií obezřetný, a to obzvláště v případě, jde-li o žádost o neveřejné informace. Mohlo by se jednat o phishingový podvod. Phishingové podvody jsou podvodné e-mailové zprávy, které předstírají legitimní původ (např. od obchodního partnera jako v tomto případě, poskytovatele internetových služeb nebo banky) nebo jejichž odesílatelé se vydávají za někoho, koho znáte (např. členové vrchního vedení nebo kolegové z personálního či finančního oddělení).
 
Máte-li pochybnosti o platnosti e-mailové adresy, požádejte o pomoc místní oddělení zabezpečení IT nebo nadřízeného. Máte-li v kanceláři obchodního partnera ověřené kontaktní osoby, můžete je kontaktovat přímo a ověřit důvěryhodnost žádosti.
 

Ochrana osobních údajů

Otázka. Co jsou to Zásady nakládání s důvěrnými informacemi??

Odpověď. S těmito zásadami se můžete seznámit zde.

Otázka. Manažer mne požádal o seznam všech osob, které se zúčastnili určité akce, aby jim mohl poděkovat. Je v pořádku, pošlu-li mu tabulku s telefonními čísly, adresami a informacemi o kontaktních osobách v případě nouzové situace?
 
Odpověď. Ne. Tabulka obsahující osobní údaje se nesmí sdílet. Sdělit můžete jen minimální rozsah informací, které manažer nutně potřebuje k plnění tohoto úkolu, v tomto případě to znamená jména a e-mailové adresy PPG.

Dary, pohoštění, zábava a pracovní cesty

Otázka. Jak vypadají zásady PPG pro oblast Poskytování darů, pohoštění a zábavy (vládním) zaměstnancům veřejného sektoru USA platné ve Spojených státech? Odpověď. S těmito zásadami se můžete seznámit zde.
Otázka. PPG uzavřela významnou smlouvu s dodavatelem a já budu v PPG jeho kontaktní osobou. Dodavatel mne pozval na oběd a nabídl mi dvě vstupenky na koncert celostátně známého umělce. Dodavatel se mnou na koncert nepůjde. Mohu na oběd zajít a vstupenky přijmout? Odpověď. Je v pořádku zajít s dodavatelem na oběd, ale je-li hodnota vstupenek na koncert větší než nominální hodnota (tj. více než 25 USD nebo jí odpovídající), nesmíte vstupenky přijmout. Mohlo by to dělat dojem, že byl výběr dodavatele ovlivněn odměnou ve formě osobního prospěchu, nebo že budou tímto způsobem ovlivněna budoucí rozhodnutí. Měl byste dodavateli za nabídku vstupenek poděkovat a vysvětlit, že jejich přijetí by bylo porušením zásad PPG.
Otázka. Účastnila jsem se akce u dodavatele a vyhrála jsem při slosování iPad. Mohu si jej ponechat?
 
Odpověď. To záleží na okolnostech. Bylo-li losování zcela náhodné (nenastavené žádným způsobem tak, abyste byla vybrána jako výherkyně), nezastáváte postavení, které by mohlo ovlivnit novou nebo navazující spolupráci s dodavatelem, a váš nadřízený to schválí, pak bude pravděpodobně možné, abyste si iPad ponechala. V závislosti na hodnotě ceny bude nutné zvážit, zda z výhry plyne nějaká daňová povinnost.
 
Pokud si po zvážení výše uvedených aspektů cenu ponecháte, budete se muset v budoucnosti, kdybyste se měla podílet na obchodní spolupráci s dodavatelem, poradit s nadřízeným nebo regionálním zástupcem oddělení pro zajištění souladu s předpisy.
 
Jako vždy, máte-li jakékoliv otázky, obraťte se na zástupce oddělení pro zajištění souladu s předpisy.
 
Otázka. Moje oddělení pravidelně najímá externího poradce, který s námi spolupracuje na projektu. Poradce pozval několik lidí z našeho oddělení na místní sportovní akci. Můžeme tuto akci s poradcem navštívit? Odpověď. Zde je třeba zvážit několik faktorů. Položte si otázku:
 • Zastáváte vy nebo ostatní pozvané osoby funkci, která by mohla ovlivnit, zda bude poradce na práci i nadále najímán?
 • Přijal jste vy nebo ostatní pozvané osoby od poradce obdobnou nabídku zábavy během uplynulých 12 měsíců?
 • Jaká je hodnota vstupenek?
Pokud by soudný člověk došel k závěru, že byste mohli být ovlivněni a budoucí zakázku svěřit poradci v důsledku tohoto daru, pak byste neměli vstupenky přijmout. Máte-li otázky, obraťte se s nimi na zástupce regionálního oddělení pro zajištění
 

Otázka. Náš podnik chce pozvat naše nejdůležitější zákazníky na významnou místní sportovní akci. Akce se budeme účastnit spolu se zákazníky. Jedná se o dar, který je třeba předem schválit?

Odpověď. Vzhledem k tomu, že se budete akce účastnit spolu se zákazníky, nejedná se o dar, ale o zábavu. Na zábavu se nevztahují pravidla předchozího schválení jako na dary, nicméně takovou zábavu musí předem schválit váš přímý nadřízený. Před zakoupením vstupenek se seznamte s místními zásadami a postupy pro oblast darů, cestovních výloh a výdajů.

Zneužití neveřejných informací v obchodním styku

Otázka. Zástupce dodavatele ze společnosti ABC, který je můj dobrý kamarád, mi řekl, že společnost ABC právě uzavřela velkou smlouvu s PPG. Mohu nakoupit akcie společnosti ABC, přestože oficiální oznámení dosud vydáno nebylo? Odpověď. Ne. Vzhledem k tomu, že společnost ABC je americká veřejně obchodovaná firma, mohlo by to být považováno za obchodování na základě neveřejných informací, což představuje porušení zásad PPG i federálních zákonů o cenných papírech.

Ochrana majetku společnosti

Otázka. Použiji-li firemní kreditní kartu pro soukromý nákup (v supermarketu, na benzínce nebo v lékárně), označím nákup jako „soukromý“ a tyto výdaje mi nebudou proplaceny. Můžu to tak dělat? Odpověď. Ne. Firemní kartu nesmíte používat pro soukromé účely. Zásady PPG to nedovolují. Výdaje hrazené z karty musí být výhradně pro pracovní účely.
Otázka. Měsíčně mohu uplatňovat výdaje za ujetou vzdálenost až do výše 500 USD. Tento měsíc jsem utratil jen 300 USD. Mohu zbývajících 200 USD utratit za pohonné hmoty pro soukromé účely a uvést je jako firemní výdaje?    Odpověď. Ne. Výdaje za pohonné hmoty pro soukromé účely nesmíte vydávat za firemní. Dle zásad PPG lze požadovat náhrady pouze za skutečné výdaje pracovní povahy.

Dodržování shody v obchodním styku

Otázka. Co lze považovat za varovné signály u zajišťování souladu s vývozními předpisy?
 • Odpověď. Určité okolnosti představují varovné signály, které naznačují, že je vývoz určen pro konečné použití, koncového uživatele nebo destinaci, které nejsou korektní. Mezi příklady takových varovných signálů patří:
 • Zákazník nebo nákupní agent otálí s uvedením informací o konečném použití, má nedostatečné znalosti oboru či produktu, nebo se jinak projevuje vyhýbavě.
 • Funkce produktu nejsou kompatibilní s předmětem podnikání zákazníka nebo vhodností pro danou zemi.
 • Zákazník chce platit hotovostí nebo chce zaplatit příliš vysokou cenu.
 • Odmítá běžnou instalaci, školení nebo údržbu.
 • Vyžaduje neobvyklé zasílací trasy či postupy.
 • Obal je nekonzistentní se způsobem dopravy či konečnou destinací.

Spolupráce s vládními subjekty

Otázka. Čínská vláda si PPG váží za to, že v historii vždy hradila daňovou povinnost včas a řádně. Místnímu závodu PPG věnují sochu koně z imitace křišťálu doprovázenou dopisem s vyjádřením uznání.  Je v pořádku si takovou sochu ponechat a vystavit?


 
Odpověď. Vzhledem k tomu, že se jedná o přiměřenou příležitost, dar a dopis si lze ponechat a vystavit v závodě PPG.

Otázka. Setkám-li se v rámci pracovní náplně pro PPG se zvoleným nebo jmenovaným činitelem, bude se veškerá komunikace považovat za lobování? 


 

Odpověď. Nemusí tomu tak nutně být. Na lobování se vztahuje široká definice, která zahrnuje přímé sdělení lobbistických požadavků veřejnému činiteli, podílení se na výzkumu či tvorbě strategií s cílem zapojit do lobování takové činitele a součinnost se třetí stranou, např. oborovým sdružením nebo jinou organizací. Na lobování se vztahuje přísná regulace. Každý, kdo se hodlá na takových aktivitách podílet, se musí s žádostí o pokyny obrátit na regionálního zástupce pro regulační záležitosti. 

Otázka. Měla bych veřejnému činiteli poděkovat za návštěvu naší kanceláře nebo závodu prostřednictvím daru?

Odpověď. Obecně je dopis nebo e-mail s vyjádřením díků vhodným způsobem, jak poděkovat za návštěvu PPG. Přestože jsou dary za splnění určitých okolností přípustné, je s ohledem na různá pravidla nejlepší se poskytování darů vyvarovat. Máte-li jakékoliv otázky, obraťte se s nimi na regionálního zástupce pro regulační záležitosti.