PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

Algemene ethiekcode van PPG - Nederlands

Ethiek

PPG is van mening dat uitmuntende bedrijfsvoering en hoge ethische normen hand in hand gaan en streeft er daarom naar om:

  • goederen en diensten te leveren die aan de behoeften van onze klanten en de gemeenschap voldoen;
  • medewerkers een veilige, gezonde en uitdagende werkomgeving te bieden;
  • onze aandeelhouders een uitstekend investeringsrendement te verschaffen;
  • en als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming bij te dragen aan elk land en elke gemeenschap waarin we actief zijn.

Algemene ethiekcode van PPG

Omdat de reputatie van PPG niet alleen afhankelijk is van onze mogelijkheid om kwaliteitsproducten en -diensten te leveren, maar ook van onze integriteit en hoge ethische normen, zijn in de Algemene ethiekcode van PPG de principes vastgelegd die overal en onder alle omstandigheden op alle medewerkers van PPG van toepassing zijn.

De Algemene ethiekcode bevat informatie over PPG’s verschillende beleidsmaatregelen inzake ethiek, waaronder het Beleid inzake handelsnaleving.

Algemene ethiekcode
 

Overtredingen melden

Als u melding wilt maken van illegale activiteiten, ethische schendingen of vermoede schendingen van a) Amerikaanse wetten of regelingen inzake exportregels, b) het nalevingsbeleid, de regels of procedures van PPG met betrekking tot export of c) de Algemene ethiekcode van PPG inzake het nalevingsbeleid, de regels of procedures van PPG met betrekking tot export, neemt u Ethics-Hotline contact op met de Ethiek-hotline of klikt u hier om rechtstreeks contact op te nemen met de Chief Compliance Officer.
 

Ethische hulplijn van PPG
 

PPG biedt een hulplijn aan haar medewerkers, als extra hulpmiddel voor het melden van ethische bezwaren, vragen over het beleid of algemene zorgen met betrekking tot naleving. De hulplijn staat onder leiding van een onafhankelijke derde partij; met personeel dat erop is getraind om zorgvuldig te luisteren, vragen te stellen en de situatie correct vast te leggen – dit alles gebeurt anoniem. Bellers worden verzocht om de kwestie volledig uiteen te zetten zodat een grondig onderzoek kan worden verricht.

Deze hulplijn is ook beschikbaar voor derden – klanten, leveranciers, iedereen – voor het melden van illegale activiteiten of ethische overtredingen door medewerkers van PPG. Voor het melden van een ethische vraag of zorg kunt u direct e-mailen naar de Chief Compliance Officer van PPG, een incident online melden of  bellen met de ethische hulplijn die is vermeld in de TELEFOONGIDS VAN DE HULPLIJN.

Hoe u de melding ook doet, onthoud dat het in strijd is met het beleid van PPG om represaillemaatregelen te nemen tegen iemand die te goeder trouw een schending van de wet of de Code meldt. Alle meldingen worden ook strikt vertrouwelijk behandeld en PPG zal, op uw verzoek, alles in het werk stellen om de anonimiteit van degene die dergelijke informatie verstrekt, te beschermen.

Ongeacht wie uw melding ontvangt, die persoon is er verantwoordelijk voor om te zorgen dat deze juist wordt verwerkt en dat u in het proces eerlijk wordt behandeld.
 
 

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

PPG is werkzaam in meer dan zestig landen en moet een aantal wetten en regelingen naleven om rechtmatig zaken te kunnen doen. De wetten en regelingen inzake omkoping en corruptie tussen private bedrijven en tussen private bedrijven en overheidsinstellingen zijn met name van belang. Daarnaast is in de Algemene ethiekcode van PPG onze intentie en verplichting vervat om in al onze zakelijke transacties eerlijk en ethisch te handelen.

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG